Single Leg X to X-Guard | Wake Forest Brazilian Jiu Jitsu

Single Leg X to X-Guard | Wake Forest Brazilian Jiu Jitsu

Single Leg X to X-Guard | Wake Forest Brazilian Jiu Jitsu

Working some Single Leg X to X-Guard today in our adult lunch time No-Gi Brazilian Jiu Jitsu class.

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!